MANIFESTO DE DENUNCIA DA PRIVATIZACIÓN DO SISTEMA SANITARIO EN GALICIA

PLATAFORMAS PARA A DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA

O actual goberno da Xunta de Galicia pretende deteriorar e privatizar a sanidade pública en Galicia cunha serie de medidas
1.- Restrinxindo o gasto sanitario público
- Reducindo o prepuesto sanitario por primeira vez de en 23 millóns de euros
- Reducindo o investimento sanitario noutros 22 millóns de euros
2.- Reducindo os recurso do sistema

- Ha despedimento en 2009 a máis de 100 médicos especialistas que traballan con carácter interino ou provisional nos hospitais públicos, que emigraron a poldras CCAA, Portugal ou Reino Unido
- Ha paralización da aplicación do Plan de Mellora de AP acordado con todos os sindicatos e organizacións profesionais de AP de Galicia como consecuencia non creou ningunha das 450 prazas orzadas para Atención Primaria o pasado ano 2009.
- Paralización de servizos previstos para os hospitais de Monforte, Burela e Salnés
3.- Paralizando a actividade dos centros sanitarios públicos
- Anulouse a actividade dos hospitais pola tarde (consultas, probas diagnósticos e intervencións cirúrxicas), alegando irregularidades nas peonadas pero desviando esta actividade aos hospitais privados e incrementado as listas de espera de primeria consulta, probas diagnósticas e cirurxía.
- A paralizado o desenvolvemento Plan de Saúde Mental e o Plan da Muller
4.- Propiciando a destrución do sistema público
- Non detido o desenvolvemento Plan Director de novas infraestruturas que tiña previsto investir 1.300 millóns de euros , incluídos o Novo Hospital de Vigo, o Hospital Único de Pontevedra e a apertura do Hospital de Lugo (terminado fai máis dun ano)
-  Pretende eliminar as Áreas sanitarias comezando por de Burela, Monforte e Salnés, para poder crear un mercado sanitario a nivel de toda Galicia onde compitan os centros públicos e privados, como fixo o PP en Madrid
- Rompeu todos os acordos cos sindicatos que incluían incentivos como a carreira profesional do persoa, a ampliación do horario dos centros públicos e o mantemento da dedicación exclusiva. Esta medidas ademais xerará descontento e frustración entre os traballadores do sistema e un incremento da conflitividade.
- Ha paralización do desenvolvemento dos instrumentos de participación social
5.-Privatizando as novas infraestruturas sanitarias
- Os Novos Hospitais de Vigo e de Pontevedra, e os novos centros de Atención Primaria vanse a financiar e explotar por consorcios privados e que multiplicarán entre 4 e 6 veces os seus custos
- Esta medida estenderase a todas as obras de de remodelación dos centros os xa existes
Consideramos que os obxectivos desta política están dirixidos a: 
- Aforrar gasto sanitario público paralizando a execución dos investimentos xa previstos polo anterior goberno
- Desviar diñeiro público ao sector privado incrementado a concertación co sector privadso (a Xerente do SERGAS foi ata hai pouco a xerente dun hospital do Grupo POVISA) e utilizando a colaboración privada (Concesións de Obra Pública) para financiar as novas infraestruturas, como ante se dixo.
-  Deteriorar os servizos sanitarios públicos para xerar un clima de malestar cara a eles entre a poboación
- Eliminar a áreas sanitarias que son instrumentos para asignar recursos en base ás necesidades da poboación e crear así espcios para a competencia público privada
- Potenciar do sector privado como alternativa a un sistema público deteriorado
-  Reducir  man de obra do sector público e abaratar o custo ao sector privado que se fará cargo do persoal sobrante
As consecuencias xa se están facendo notar
- Incrementáronse espectacularmente as das listas de espera no ano de goberno
- Está crecendo de xeito imparable a frustración e o malestar entre os traballadores do sistema
- Se esta xerando un clima de descredito da sanidade pública
- Mantense a masificación e a falta de capacidade resolutiva da AP
O futuro ou do sistema está en peligo

- Os custos da colaboración privada hipotecará o sistema sanitario público durante anos pondo en risco a súa solvencia, como paso previo ao copago e a redución da oferta de servizos de cobertura pública
- A única beneficiaria desta situación será a sanidade privada colocou aos seus axentes nos órganos de decisión sanitaria da Consellería de Sanidade
As plataformas facemos un chamamento a toda a poboación a reaccionar e oporse a esta política que acabará coa sanidade pública que tantos anos e esforzos ha custade ou levantar o que ademais de dificultar o acceso ao dereitos á saúde de todos os cidadáns e xerará diferenzas sanitarias inaceptables

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988