NOTA DE PRENSA DÁ ASOCIACION GALEGA PARA A DEFENSA DÁ SANIDADE PUBLICA SOBRE A COLEGIACIÓN OBRIGATORIA

O Tribunal Constitucional declarou a suspensión cautelar da Lei 1/2010 de Colexiación Obrigatoria da a Xunta de Galicia. Agora é preciso que o Goberno de España perciba que os profesionais sanitarios reclamamos que no desenvolvemento da Lei Ómnibus, (Lei 25/2009, BOE do 23 de decembro de 2009, transposición da Directiva Europea 2006/123/CE) que proximamente abordará o Parlamento Español, se inclúya a Colegiación Voluntaria.

O Diario Oficial de Galicia publicou o ano pasado (DOGA de data 23/02/2010) unha modificación da lei 11/2001 de 18 de setembro de 2001 de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia que pretendía acabar coa libre colegiación dos médicos sinalando que “Será obrigatoria a coleGiación para os profesionais médicos e os demais profesionais de ciencias da saúde ao servizo das Administracións Públicas, cuxas funciones comprendan a realización de actos profesionais que teñan como destinatarios inmediatos os usuarios do Sistema Público de Saúde de Galicia, así como tamén para o exercicio da actividade privada”

A nosa Asociación considera que o carácter obrigatorio da Colegiación supón un atentado contra a liberdade dos médicos para exercer a súa profesión no sistema público, que lles obriga a desembolsar unha importante cantidade de diñeiro persoal para exercer a súa profesión e que serve ademais para sufragar uns colexios profesionais que gozan de pouco prestixio entre os facultativos (os bajísimos índices de participación nos procesos electorais e na vida colexial así o testemuñan).

Para a AGDSP non parece razoable que se siga mantendo aos profesionais deste país nunha situación de discriminación, respecto doutros cidadáns, pois iso reforza o corporativismo.

Apoiamos a eliminación da colegiación obrigatoria, a democratización das estruturas internas e a eliminación da potestade sancionadora dos colexios. Non é razoable que nun país onde hai unha lexislación e unha Administración de Xustiza, permítase que os colexios profesionais sancionen a alguén que ten que colegiarse obrigatoriamente, en virtude da opinión dunha parte do colexio.

Entre as normas deontolóxicas dos médicos figura a confraternidade ou protección recíproca fronte ás responsabilidades en que puidesen incorrer.
 

Non aos tribunais de honra

O rexeitamento da actividade deontolóxica dos colexios profesionais foi resaltado pola Federacíón de Asociacións de Xuristas Progresistas -que agrupa a uns 2.300 membros, na súa gran maioría avogados, cuxo portavoz, o avogado Tomás Igrexas, -cuestiona a constitucionalidade da actuación dísciplinaria. Igrexas recorda que no artigo 26 da Constitución "prohíbense os tribunais de honra no ámbito de ( ... ) as organizacións profesionais". Razoa que, aínda que non se autodenominen así, "os colexios profesionais actúan como tribunais de honra cando non aplican un ordenamento xurídico, senón un conxunto de regras que se sitúan no ámbito da ética e a moral estamentales e non do dereito". Igrexas argumenta: "As normas deontolóxicas non son normas legais, nin responden a unha voluntaria converxencia de vontades, mentres os colexios sexan de inscrición obrigatoria para o exercicio profesional".

A supresión da colegiación obrigatoria é unha antiga demanda dos profesionais progresistas.

Para a AGDSP, resulta "contraditorio que se propugne no económico unha sociedade de libre mercado e no político unha democracia representativa, e á vez obríguese a numerosos cidadáns a pertencer, contra a súa vontade, a determinadas organizacións".

A actual situación de liberdade de colegiación é unha situacion inestable.

A AGDSP pide en consecuencia aos partidos políticos progresistas e ao propio Ministerio de Sanidade, unha postura clara en defensa da libre colegiación para que a mesma inclúase na mencionada Lei 25/2009, BOE do 23 de decembro de 2009, transposición da Directiva Europea 2006/123/CE.

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988