Os equilibrios do Sergas...por Xoaquín Álvarez Corbacho

Artigo de opinión extraído de "La voz de Galicia"

En 1996, os gastos do Sergas eran 1.592 millóns de euros. Oito anos despois (2004), esa cifra elévase a 2.574 millóns, o que significa un aumento de 1.000 millóns de euros no período. Pero catro anos despois (2008), os gastos do Sergas son 3.698 millóns, o que supón crecer máis de 1.000 millóns na metade do tempo anterior. Sen dúbida, a sustentabilidade financeira do sistema parece difícil con esta dinámica do gasto. Por iso sorprende que o orzamento do Sergas para o 2010 sexa de 3.633 millóns de euros -cantidade inferior en 65 millóns á cifra liquidada no 2008- sen introducir á súa vez cambios profundos no sistema.

¿Como explicar, pois, esta situación? A dificultade estriba en que os tres apartados que configuran o gasto corrente do Sergas (persoal, farmacia e outros gastos), cuxa suma representa o 96% do orzamento sanitario, son especialmente ríxidos á baixa. O persoal absorbe o 42% do gasto, pero a presión salarial permanece. O gasto farmacéutico (31% do total) ofrece agora posibilidades de aforro (prescrición de xenéricos, prezos de referencia, lei de garantías, etcétera), pero as inercias e os intereses a remover non son tarefa fácil. E no que respecta a outros gastos (23% do total), asociados ao funcionamento ordinario dos servizos, existen dous apartados distintos: o gasto xestionado polo organismo, onde se poden introducir ganancias en eficiencia; e a xestión realizada por centros concertados e empresas privadas, onde as subrogaciones, equiparacións salariais, IVE e beneficio industrial dificultan a redución de custos. O dilema, pois, é o seguinte: ou se producen cambios significativos no sistema, ou o déficit sanitario aflorará de forma inapelable ao final do exercicio, xa se exprese este de modo explícito ou se disimule desprazando gastos cara a exercicios futuros.

Finalmente, interesa saber que sucede co 4% restante do gasto sanitario. Porque esa porcentaxe inclúe os recursos destinados a construír hospitais e comprar tecnoloxía médica. A importancia deste capítulo vén dada pola súa drástica redución, se os próximos hospitais (Pontevedra e Vigo) realízanse mediante contratos de colaboración público-privada. Nese caso, as empresas beneficiadas constrúen e manteñen os hospitais, percibindo como contrapartida un canon durante 25 ou 30 anos. Este endebedamento empresarial do Sergas explicaría o outro déficit non contabilizado no orzamento do 2010. Prodúcese así unha forte penetración da empresa privada na xestión pública -xustificada sempre por razóns de eficiencia- que a experiencia obriga a verificar con auditorías solventes. Atención, pois, ao gasto desprazado e á débeda empresarial por investimentos non contabilizados.

0 comentarios:

Publicar un comentario


CONTA BANCARIA: BANCO PASTOR 0072 0272 87 0000140988